Barn hittar kultur startade 2022 med hjälp av Kulturrådets “Stärkt stöd till kulturen i skolan”. Det femåriga projektet syftar till att ur ett nationellt perspektiv ge elever en mer rättvis fördelning av kultur i skolan där de får ökad insikt om val, delaktighet & medbestämmande. Slutmålet är en digital plattform för barn. Där de enkelt kan se vilket kulturutbud som finns i deras kommun och region. De får information om olika former av kultur samt om deras demokratiska rätt till kultur. En synergieffekt är att plattformen kan bli ett stöd för pedagoger och kulturutövare med ökad synlighet för olika kulturuttryck. Plattformens infrastruktur syftar till att bredda deltagandet i kulturlivet, förstärka kultur för barn-och unga samt tillgängliggöra kultur digitalt. Under hösten 2022 genomfördes förstudien Barn möter kultur, en kulturupplevelse/workshop i skolor runtom i Sverige. Dessa möten med barn ligger till grund för den digitala plattformen. Under hösten startas barnreferensgrupper som vi arbetar med under de kommande åren. Vi kartlägger barns tillgång till kultur i kommuner och regioner.

I februari 2023 presenterades Kartläggningen under Folk och Kultur.   Barn hittar kultur verkar genom Smart, ett kooperativt produktionshus som ägs av sina medlemmar. Vi stärks av möjligheten att finna samarbeten genom Smart och vara del av denna gemenskap. Smart är icke-vinstdrivande och har som mål att främja medlemmarnas ekonomiska, organisatoriska och kompetensmässiga utveckling.

 

             ©barnhittarkultur